• Njoftim per shprehje interesi

  Shpërndaje në:

  Programit Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri hap:
  Kërkesë për Konsulentë
  Thirrje për aplikim për konsulentë
  Programit Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri shpall Thirrjen për aplikim per konsulentë, në kuadër të skemës së Programi i Mbështjetjes së Biznesit.

  Objektivi i Thirrjes
  Objektivi specifik i kësaj Thirrje për Kërkesë për Konsulentë është:
  Të shtoje rrjetin e Konsulenteve të interesuar pranë Programit të cilët të kenë objekt kryesor asistencën në bërjen e Biznes Planeve si dhe cdo asistence tjetër që lind nga nevojat e Subjekteve në fusha të ndryshme që ndihmojnë zhvillimin e projektit të tij të investimit për përdorim të fondit financiar të Programit si më poshtë:
  - Hulumtimi i teknologjisë
  -Kërkim Tregu
  -Menaxhim
  - Vlerësimi i aftësive financiare
  -Marketing etj,
  Kush mund të aplikojë?
  Të gjithë kompanite e Konsulenteve ose Konsulentet që plotësojnë kriteret e pranueshmerisë të përcaktuara në Udhëzuesin për Aplikantët dhe që kanë për objekt të aktivitetit të tyre njërën ose disa nga fushata e kërkuara mësipër.
  Për të mbështetur këtë projekt konsulence Programi administron një fond Granti.

  Dokumentacioni përkatës për konsulentët:
  • Profili i kompanisë;
  • Certifikatën e regjistrimit(NIPT);
  • Certifikatën për të vërtetuar zotërimin e kuotës së kapitalit(ekstraktin e QKB ose Aktin e Themelimit);
  • Përshkrim të specialitetit që ka,në lloje shërbimi dhe sektori;
  • Përshkrim të projekteve që ka zbatuar në tri vitet e fundit,përfshirë referencat;
  • Pasqyrat financiare vjetore të paktën për dy vite paraardhës,të vërtetuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore;
  • CV-të dhe referencat e konsulentëve;
  • Vërtetim mbi pagesat e taksave dhe kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore,e cila lëshohet nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve,jo më vonë se një muaj nga data e aplikimit, vërtetimi``Format nr.4`` dhe vërtetimi ``Formular E-SIG 02/a``.