• Pyetje të shpeshta

  Shfaq n. 
  Cilat janë procedurat e aplikimit?
  Cilat janë kërkesat specifike të pranueshmërisë për SME-të?
  Çfarë informacioni do të më duhet të paraqes në Bankë për të marrë një kredi nga Programi?
  Sa është shuma minimale dhe maksimale dhe e kredisë?
  Sa është norma maksimale e interesit të kredisë që aplikohet?
  Sa është periudha e shlyerjes së kredisë?
  A mund të përfitoj periudhë mospagimi principali (paguhet vetëm interesi i kredisë)?
  Cilat projekte janë prioritetet i Programit?
  A është kusht i financimit të projektit blerja e makinerive dhe pajisjeve me origjinë italiane?
  A do të jem në gjendje për të marrë financim nga programi në qoftë se unë jam një biznes i sapo krijuar (Start-Up) në formën e personit fizik?
  Pse bankat kërkojnë një plan biznesi? Kush mund të më ndihmojë që të përgatis një plan biznesi?
  Cili është roli i Institucioneve finaciare pjesëmarrëse në lidhje me financimin e SME-ve?
  A kanë të drejtë SME-të e huaja të aplikojnë?
  A mund të përfitoj kredi për aktivitetete bujqësore që përfshijnë: prodhimet bimore, mbarështimin e kafshëve, prodhimin e farërave dhe fidaneve, aktivitetet e pas vjeljes, të përpunimit, shitjes dhe marketingut të prodhimeve bujqësore, si dhe çdo veprimta
  A mund të përfitoj kredi për blerjen e makinerive e pajisjeve të përdorura?
  A mund të përfitoj kredi për aktivitet tregtar?
  Cilat SME mund të përfitojnë nga Fondi i Garancisë së Programit?
  Si duhet të aplikoj për të përfituar nga Fondi i Garancisë së Programit?
  Për makineritë e pajisjet që blihen nga një distributor i autorizuar i kompanive italiane në Shqipëri, çfarë çertifikate kërkohet?
  A mund të sqarohet me detaje se çfarë lloj fature duhet të lëshojë firma furnizuese vendase?
  Pagesa me furnitorin nga Banka duhet te bëhet me 1(një) apo me më shumë këste?
  Çfarë është Programi për Mbështetjen e Biznesit?
  Cilat janë fushat që mund të mbështeten nga Programi për Mbështetjen e Biznesit?
  Sa është kohëzgjatja e Programit për Mbështetjen e Biznesit?
  Cila është vlera e financimit maksimal nga Programi për Mbështetjen e Biznesit?
  Cilat SME mund të përfitojnë nga Programi për Mbështetjen e Biznesit?
  Ekzistojnë kritere për zgjedhjen e konsulentëve?
  A mund të aplikoj për tu konsideruar si Konsulent i mundshëm nga Programi për Mbështetjen e Biznesit?
  Çfarë dokumentacioni nevojitet për të aplikuar për Programin e Mbështetjes së Biznesit?