• Programi për Mbështetjen e Biznesit

  Shpërndaje në:

  Programi i Mbështjetjes së Biznesit është hartuar për t’u siguruar ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME) shqiptare një qasje në financim, për t’ju krijuar mundësi atyre për marrjen e shërbimeve të konsulencës profesionale që i përshtaten rrethanave të tyre specifike, duke ofruar përvoja dhe praktika më të mira, të cilat do të ndikojnë në rritjen e konkurrueshmërisë dhe përformancës ekonomike të tyre.

  Programi i Mbështjetjes së Biznesit (PMB) është një nismë e rregulluar nga  “Programi i Asistencës së Integruar për Zhvillimin e SME-ve (ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme) Shqiptare – IASME” (një program bashkëpunimi Italo – Shqiptar) i ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar, me ligjin 19/2014, datë 27.02.2017.

  Kjo skemë do të ofrojë financimin deri në 50% të totalit të kostove të pranueshme të projektit. Vlera maksimale e grantit që mund të aplikohet për çdo ndërmarrje do jetë deri në 4,000 Euro (pa TVSH) për një projekt.

  Cilat shërbime këshillimi financohen?
  Gama e shërbimeve që ofrohen për bizneset përfshijnë konsulencën nga ana e ekspertëve për të ofruar zgjidhje të plota të biznesit, duke përfshirë shërbimet e Teknologjisë së Komunikimit e Informacionit (ICT) dhe zhvillimin strategjik të biznesit. Programi i Mbështetjes së Biznesit përfshin 10 disiplina kryesore që mbulojnë të gjitha aspektet e biznesit.
  Cdo projekt i MBP ofrohet vetem ne ato raste kur aplikimi eshte i lidhur me Linjen e Kredise.
  Këto janë:

  • Planet e biznesit,
  • Planet teknologjike,
  • Planet e marketingut

  Çdo projekt i PMU ofron një zgjidhje të plotë të biznesit në ndonjë nga disiplinat e biznesit më sipër. Udhëzuesi për Aplikantët e PMU dhe Formulari i Aplikimit gjenden të shkarkueshme në këtë faqe. 

  Cila është kohëzgjatja e nismës?
  Mbështetja e SME-ve përmes Programit të Mbështetjes së Biznesit do të jetë i vlefshëm deri në 31 Dhjetor 2019, për subjektet të cilat plotësojnë kriteret dhe kualifikohen për financim.

  Kush mund të aplikojë?
  Kriteret e Pranueshmërisë për Ndërmarrjet

  • Të jenë të themeluar sipas legjislacionit kombëtar dhe të regjistruar në përputhje me legjislacionin Shqiptar në QKB;
  • Të jenë persona juridikë me jo më pak se 51% të kapitalit në pronësi të shtetasve shqiptarë;
  • Të jenë ndërmarrje, të cilat punësojnë më pak se 250 persona;
  • Të jenë ndërmarrje që kanë xhiro vjetore, që nuk e tejkalon shumën 10 milion Euro;
  • Të ketë mjete të mjaftueshme financiare për të financuar kontributin e vet prej 50% të kostos totale të projektit;
  • Të vërtetojnë, që nuk kanë detyrime tatimore të papaguara në Drejtorinë Rajonale Tatimore.

  Kriteret e Pranueshmërisë për Konsulentët

  • Të jetë themeluar sipas legjislacionit kombëtar dhe i regjistruar në perputhje me legjislacionin Shqiptar në QKB;
  • Të vërtetojnë që nuk kanë detyrime tatimore të papaguara në Drejtorinë Rajonale Tatimore;
  • Shoqëria konsulente duhet të posedojë së paku 3 vjet përvojë profesionale ose përvojë substanciale në programe dhe projekte në të njëjtën linjë biznesi si projekti ne te cilin po aplikon ;
  • Eksperti kryesor duhet të ketë së paku 5 vjet përvojë profesionale në programe dhe projekte në të njëjtën linjë biznesi si projekti ne te cilin po aplikon(të paktën 5 referenca të përfshira).

  Konsulentët për të ofruar shërbime në kuadër të Programit për Mbështetjen e Biznesit duhet të miratohen pranë PMU-së duke dorëzuar dokumentacionin ligjor sipas Pikës 3.4, të Udhëzuesit për Aplikantët.

  Konsulentët e Miratuar
  Një listë e përditësuar e konsulentëve të miratuar të Programit për Mbështjetjen e Biznesit është në dispozicion në dokumentet tona të shkarkueshme.
  Nëse jeni të interesuar të bëheni konsulent i Programit për Mbështjetjen e Biznesit ju lutemi na kontaktoni:

  Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU)
  Programi Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri
  Ministria e Financave dhe Ekonomisë
  Adresa: Blvd. “Dëshmorët e Kombit”
  Tiranë – Shqipëri
  Tel:  +355 42 366811 Fax: +355 42366449
  E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  Web: www.prodaps.al