• A është kusht i financimit të projektit blerja e makinerive dhe pajisjeve me origjinë italiane?

  Shpërndaje në:

  Po një nga kushtet e pranueshmërisë së Projektit nga banka për kredi nga 50,000 Euro deri në  500,000 Euro është:

  • Jo më pak se 70% e  vlerës së financuar të projektit do të përdoret për blerje: makineri, pajisje, teknologji, asistencë teknike, licensa industriale, mirëmbajtje, pjesë këmbimi dhe lëndë e parë me origjinë Italiane;
  • Jo më shumë se 10% e kredisë mund të përdoret për blerjen e lëndës së parë që lidhet me investimin kryesor;
  • Jo më shumë se 30% e kredisë mund të përdoret për mbulimin e kostove lokale ose nga vende të tjera fqinje në zhvillim.

  Ndersa për kredi nga 15,000 Euro deri në  50,000 Euro është:

  • Jo më pak se 40% e kredisë do të përdoret për blerje: makineri, pajisje, teknologji, asistencë teknike, licensa industriale, mirëmbajtje, pjesë këmbimi dhe lëndë e parë me origjinë italiane;
  • Jo më shumë se 60% e kredisë mund të përdoret për mbulimin e kostove lokale