• A mund të përfitoj kredi për aktivitetete bujqësore që përfshijnë: prodhimet bimore, mbarështimin e kafshëve, prodhimin e farërave dhe fidaneve, aktivitetet e pas vjeljes, të përpunimit, shitjes dhe marketingut të prodhimeve bujqësore, si dhe çdo veprimta

    Shpërndaje në:

    Jo, si aktivitet ekonomik, ato i përkasin sektorit bujqësor primar dhe nuk financohen, por mund të përfitoni kredi vetëm nëse aktiviteti pëfshin sektorit sekondar (p.sh. përpunimi i prodhimeve bujqësore apo prodhimi i inputeve bujqësore ,ndërtimin e serave), ose blerjen e makinerive bujqesore.