• A mund të sqarohet me detaje se çfarë lloj fature duhet të lëshojë firma furnizuese vendase?

    Shpërndaje në:

    Bazuar në ligjin për TVSh-në ku përcaktohen kompanitë të cilat kanë detyrimin për tu regjistruar si paguese të TVSH-së, faturat e të cilave duhet të kenë si vlerën me TVSH ashtu edhe atë neto. Këto elemente gjenden në faturat që lëshohen nga këto kompani.