• Cilat SME mund të përfitojnë nga Programi për Mbështetjen e Biznesit?

  Shpërndaje në:

  Kriteret e Pranueshmërisë për Ndërmarrjet

  • Të jenë të themeluar sipas legjislacionit kombëtar dhe të regjistruar në përputhje me legjislacionin Shqiptar në QKB;
  • Të jenë persona juridikë me jo më pak se 51% të kapitalit në pronësi të shtetasve shqiptarë;
  • Të jenë ndërmarrje, të cilat punësojnë më pak se 250 persona;
  • Të jenë ndërmarrje që kanë xhiro vjetore, që nuk e tejkalon shumën 10 milion Euro;
  • Të ketë mjete të mjaftueshme financiare për të financuar kontributin e vet prej 50% të kostos totale të projektit;
  • Të vërtetojnë, që nuk kanë detyrime tatimore të papaguara në Drejtorinë Rajonale Tatimore.