• Ekzistojnë kritere për zgjedhjen e konsulentëve?

  Shpërndaje në:

  Kriteret e Pranueshmërisë për Konsulentët

  • Të jetë themeluar sipas legjislacionit kombëtar dhe i regjistruar në perputhje me legjislacionin Shqiptar në QKB;
  • Të vërtetojnë që nuk kanë detyrime tatimore të papaguara në Drejtorinë Rajonale Tatimore;
  • Të kenë të paktën 3 vite përvojë pune profesionale ;
  • Të zotërojë një portofol prej të paktën 5 projektesh të zbatuara me sukses, në fushën e shërbimit të konsulencës, si ai i propozuar nga Aplikanti.

   

  Konsulentët për të ofruar shërbime në kuadër të Programit për Mbështetjen e Biznesit duhet të miratohen pranë PMU-së duke dorëzuar dokumentacionin ligjor sipas Pikës 4.3, të Udhëzuesit për Aplikantët.