• Te rejat e fundit

  Seminar informues e orientues: “Rritja e Aksesit në financa – Instrumentat financiarë dhe Programet në mbështetje të SME-ve Shqiptare”

  Shpërndaje në:

  Në vijim të aktiviteteve të planifikuara në rrethe është organizuar ditën e sotme, më datë 27 Mars 2018, në qytetin e Fierit aktiviteti me temë “Rritja e Aksesit në financë – Instrumentat financiarë dhe Programet në mbështetje të SME-ve Shqiptare”. Ky event u organizua nën kujdesin e veçantë të Programit Italo–Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri në bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve-AIDA.

  Lexo më shumë

  Seminar Trajnues për Instrumentat financiarë dhe jo financiarë të programit PRODAPS & IASME, në mbështetje të SME-ve Shqiptare

  Shpërndaje në:

  Në kuadër të aktiviteteve të planifikuara, Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) organizoi një trajnim një ditor në 15 Mars 2018, në Shkodër, me sipërmarrës, përfaqësues të bankave tregtare private në rrethe, partnerë të programit dhe përfaqësues të shoqatave të biznesit. Qëllimi i trajnimit ishtë dhënia e njohurive më specifike mbi Programin PRODAPS dhe IASME, mbi financimin dhe përmirësimin e aksesit në instrumentat e financimit nga ana e SME-ve.

  Lexo më shumë

  Seminar Trajnimi me stafin e NoA për Implementimin e Instrumentave Financiarë të Programit Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri

  Shpërndaje në:

  Njësia e Menaxhimit e Programit Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri “PRODAPS & IASME” zhvilloi më 9 Mars 2018 në Hotel Xheko Imperial, në Tiranë, një seminar trajnimi me temë "Roli i Institucioneve Financiar jo Bankë për Rritjen e Aksesit në Linjën e Kredisë dhe Fondin e Garancisë në mbështetje të SME-ve Shqiptare".

  Lexo më shumë

  Seminar Trajnimi me stafin e Fondit Besa për Implementimin e Instrumentave Financiarë të Programit Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri

  Shpërndaje në:

  Njësia e Menaxhimit e Programit Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri “PRODAPS & IASME” zhvilloi më 22 Shkurt 2018 në Hotel Xheko Imperial, në Tiranë, një seminar trajnimi me temë "Roli i Institucioneve Financiar jo Bankë për Rritjen e Aksesit në Linjën e Kredisë dhe Fondin e Garancisë në mbështetje të SME-ve Shqiptare".

  Lexo më shumë

  Seminar Trajnimi me stafin e FedInvest për Implementimin e Instrumentave Financiarë të Programit Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri

  Shpërndaje në:

  Në vijim të trajnimeve me stafet e bankave partnere, më 18 Janar 2018, në zbatim të “Programit Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri (PRODAPS), Njësia e Menaxhimit të Programit zhvilloi në mjediset e Hotel Xheko Imperial, në Tiranë , seminarin trajnimit, me stafin e FedInvest në Tiranë dhe në degët në rrethe, me temë “Roli i Institucioneve Financiar jo Bankë për Rritjen e Aksesit në Linjën e Kredisë dhe Fondin e Garancisë në mbështetje të SME-ve Shqiptare`.

  Lexo më shumë

  Seminar Trajnimi me stafin e FedInvest për Implementimin e Instrumentave Financiarë të Programit Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri

  Shpërndaje në:

  Më 17 Janar 2018, në zbatim të “Programit Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri (PRODAPS), Njësia e Menaxhimit të Programit zhvilloi në mjediset e Hotel Fieri, në Fier, seminarin e trajnimit me stafin e FedInvest në Tiranë dhe në degët në rrethe, me temë "Roli i Institucioneve Financiar jo Bankë për Rritjen e Aksesit në Linjën e Kredisë dhe Fondin e Garancisë në mbështetje të SME-ve Shqiptare".

  Lexo më shumë

  Workshop me stafin e Bankës Union.

  Shpërndaje në:

  Më 12 Dhjetor 2017, ne zbatim te “Programit Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri (PRODAPS), Njesia e Menaxhimit te Programit (PMU) zhvilloi në ambjentet e trajnimit të Bankës Union, një workshop trajnimi me stafin e kësaj Banke në Tiranë dhe degeve në rrethe, me temë “Skema e Përmirësuar të Linjës së Kredisë dhe Fondit të Garancisë: Marrëveshja”On Lending”dhe Marrëveshja e Pjesëmarrjes në AGF dhe zbatimi i saj nga Banka.”

  Lexo më shumë